• Algemene ledenvergadering 29 oktober 2018

 • Hierbij doen we jullie het verslag toekomen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 oktober 2018.

 • Hierbij doen we jullie het verslag toekomen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 maart 2018.

 • Algemene ledenvergadering 2019

  Beste MVV-ers,

   Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 13 november 2019.

  Hierbij doen we jullie de agenda, toelichting en onderwerpen toekomen die in stemming worden gebracht.

  1. Welkom
  2. Vaststelling ALV-notulen d.d. 29 oktober 2018: https://www.mvv58.nl/alv/
  3. Algemene stand van zaken MVV’58
  4. Financieel verslag plus kascommissie
  5. Begroting 2020-2021 en contributieverhoging
  6. Hoe houden we de club draaiende? Behoefte aan capaciteit; participatie
  7. Rookbeleid
  8. Vertrouwenspersoon
  9. Voordrachten erelidmaatschap
  10. Rondvraag

  Toelichting agendapunt 4:

  Appie van Oort heeft aangegeven zijn taak als bestuurslid neer te gaan leggen. Hij wil zich gaan toeleggen op andere taken binnen de club. Ook via deze weg danken wij Appie voor zijn bijdrage aan de club en aan het bestuur in het bijzonder.

  Door het vertrek van Appie uit het bestuur zijn we een zoek naar een nieuw bestuurslid. Afhankelijk van de voorkeuren van het nieuwe bestuurslid zijn er verschuivingen mogelijk in de portefeuilles die kunnen worden opgepakt. Opties zijn de Organisatie Commissie (OC) of de activiteitencommissie, bar en communicatiecommissie. Als bestuurslid ben je aanspreekpunt voor de betreffende commissies en lever je een bijdrage aan het functioneren, ontwikkeling en beleidsvorming van de vereniging als geheel. Het bestuur is van mening dat kandidaten dienen te beschikken relevante ervaring. Kandidaten kunnen zich melden via de mail: bestuur@mvv58.nl.

   

  Toelichting agendapunt 5:

  Door diverse redenen welke we zullen toelichten stellen we voor de periode 2019-2020 – met ingang van 1 januari 2020- een contributieverhoging voor van 2 euro per kwartaal (bovenop de vastgestelde jaarlijkse prijsindex).   

   

  Toelichting agendapunt 6:

  Graag praten we jullie tijdens de ALV bij over de ins & outs van het participatiebeleid. Het is gelukt om alle leden ingepland te krijgen met als gevolg dat er veel leden taken oppakken die ze voorheen niet deden. Daar zijn we erg blij mee!

  Veelal blijkt dat de activiteiten in de praktijk leuk en ook gezellig zijn. Naast deze zeer positieve ontwikkeling hebben we ook nog steeds tekorten. Deze doen zich met name voor bij de scheidsrechters, de bar, de schoonmaak maar ook in de activiteitencommissie. Deze laatste ligt grotendeels stil waardoor er ook geen inkomsten worden gegenereerd en er een gat in de begroting ontstaat (zie agendapunt 5).

   

  Om deze situatie het hoofd te bieden willen we in volgorde een aantal maatregelen in stemming brengen; met ingang van 1 januari 2020

  • Een verhoging van het aantal participatie-uren per lid van 10 naar 15 uur
  • Ouders met meerdere kinderen op de club leveren voor elk extra kind 5 participatie-uren (nu is dat voor maximaal 1 kind).
  • Schaarse klussen (scheidsrechter, bar en schoonmaak) tellen 1,5 keer mee in de participatie
  • Mochten deze maatregelen onvoldoende bijdragen: het betalen van een vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers op schaarse klussen en tijden (de bar op de zaterdagmiddag en de schoonmaak)

   

  Toelichting agendapunt 7:

  Tijdens de vorige ALV is de situatie m.b.t. drank en rookbeleid uitgebreid toegelicht (zie verslag). Als vervolg op de peiling tijdens de vorige ALV brengen het volgende in stemming:

  • Er wordt alleen nog maar gerookt op de daartoe bestemde plekken
  • Roken langs en op de velden is niet meer toegestaan.
  • Handhaving geschied door aan te stellen stewards of door …..?

   

  Toelichting agendapunt 8:

  MVV’58 wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Maar stel nu dat het toch gebeurt? Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een leider/trainer, kaderlid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. Als bestuur hebben we besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen in de persoon van Judith Kroon-Veldhuizen (Raad van Advies). De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en medewerkers aanspreekbaar voor vereniging gerelateerde problemen, die te maken hebben met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. We zullen voor deze persoon een apart mailadres beschikbaar maken.

   

  Toelichting agendapunt 9:
  Graag dragen we de volgende personen voor als erelid van de vereniging:

  • Leen van Eck
  • Gerda van Wijk

   

  De jubilarissen worden gehuldigd bij de slotbijeenkomst.

  Mochten er nog aanvullende agendapunten zijn dan vernemen we dat uiteraard graag. Tot 1 november kun je punten, vragen en opmerkingen mailen naar bestuur@mvv58.nl

   

  De ALV start op woensdag 13 november 2019 om 19:30 uur.

  Inloop met koffie vanaf 19.15 uur.

  Locatie: Kantine MVV’58, Achtersteweg 19, 4194 TH Meteren.

   

  Het belooft een interessante ALV te worden waarin we zaken bespreken die ons allemaal aangaan.

  Denk en doe mee. We zien uit naar jullie komst!

   

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur MVV’58

  Paul, Appie, Marijke, Friso en Ron