.
.

Word lid

 Je kunt lid worden door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen en deze, te samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren bij de kantine van MVV’58. Om dit document te bekijken heb je Adobe Reader nodig. Heb je die nog niet op je computer geïnstalleerd? Klik dan hier om dit programma te downloaden. Vraag anders een inschrijfformulier in de kantine bij onze club. Er wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdlid en senioren lid. Wil je lid worden of iets wijzigen? Kies een van de onderstaande formulieren;

Indien je lid wordt ga je tevens akkoord met de voorwaarden van onze ouder/ledenparticipatie. Zie hiervoor het aparte tabblad op deze website.

Bij opzegging dient alle kleding, tassen en andere bezittingen van MVV’58 ingeleverd te worden.

Ledenadministratie Frans Kroon Frans.mvv58@gmail.com

Contributieregelement

1.            CONTRIBUTIEREGELING

1.            Het contributiejaar is gelijkgesteld aan het voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni).
2.            De contributiebedragen worden jaarlijks in juli bijgesteld aan de hand van het CPI
(ConsumentenPrijsIndex).
3.            Contributiebedragen worden uitgedrukt in bedragen per jaar (= voetbalseizoen)
4.            Voor het betalen van de contributie heeft automatische incasso de voorkeur. Bij overige
betaalwijze dient de contributie per begin seizoen, voor het seizoen, in eens te worden
voldaan.
5.            De standaard contributiebetaling (automatische incasso) vindt plaats in termijnen
per kwartaal met de eerste van de maand van het betreffende kwartaal als vervaldatum. Er
wordt dus altijd vooruit betaald.
6.            Bij een stornoboeking (bij automatische incasso) van de verschuldigde contributie volgt dezelfde maand
nog een 2e incasso poging bij de bank. Indien deze incasso ook wordt gestorneerd ontvangt het lid een
(schriftelijke) herinnering met het verzoek de verschuldigde contributie alsnog binnen 5 werkdagen over
te maken. Hierna volgt een aanmaningsbrief om de contributie te voldoen binnen 10 werkdagen. Als        dan nog betaling uitblijft wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle kosten       welke gemaakt worden om de vordering over te dragen alsmede alle kosten van het incassobureau zijn
voor rekening van het lid welke achterstallig is met betaling.
7.            Bij een contributieachterstand van één kwartaal of meer kan het lid worden uitgesloten van
spelactiviteiten. De contributiebetaling blijft wel gewoon verschuldigd.
8.            Bij aanvang van het lidmaatschap wordt het eerste kwartaaltermijn in rekening gebracht per de eerste
van de maand, volgend op die waarin men zich als lid heeft aangemeld.
9.            Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft het lid contributie verschuldigd tot einde van het lopende
voetbalseizoen.
10.          Uitzonderingen op dit reglement zijn in individuele gevallen alleen mogelijk met instemming van het         bestuur.
11.          Voor de bepaling van de soort lidmaatschap en de bijbehorende contributie geldt voor jeugdspelers de     categorie waarin zij op grond van hun leeftijd thuishoren; dit ongeacht of ze bij de elftalindeling                           mogelijk in een oudere dan wel jongere categorie zijn ingedeeld.